بانک صادرات ایران

شماره کارت:۶۰۳۷۶۹۱۶۳۷۳۱۵۷۷۱

شماره حساب:۰۳۲۹۸۵۸۲۹۹۰۰۱

بانک ملی ایران

شمار کارت:۶۰۳۷۹۹۱۱۹۸۱۶۱۴۴۴

شماره حساب:۰۰۳۳۸۳۴۳۰۸۱۰۰۴

بنام مهدی لعلی میباشد